لبخندهای احمقانه ی یک مرد

یک شیطان کوچک گاهی در سر من قدم میزند که گاهی باید محکم ببندمش و در دهانش چوب پنبه بگذارم.. یک شیطان سرخ که هاله ی بالا سرم را با نیزه اش پاک میکند.. و خوب بلد است خدایی کند

آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
6 پست